ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMER SCHEIDEN

 

 1. Terminologie

Overeenkomst De overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtgever producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft en deze worden geleverd door of namens SlimmerScheiden.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Opdrachtgever de natuurlijke persoon die voor eigen persoonlijk gebruik van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten een overeenkomst wenst aan te gaan met SlimmerScheiden
Dag Kalenderdag
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;
SlimmerScheiden: Opdrachtnemer, de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. SlimmerScheiden is een handelsnaam van ZonFamilierechtGroep BV, gevestigd aan de Regenboogstraat 1, 1411 RP Naarden, e-mail zon@zonmediation.nl, tel 0621808608, KVK 57531935, NL54RABO0113 6797 85 ten name van ZonFamilierechtgroep BV te Naarden, BTW nummer >>>.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door SlimmerScheiden.

Slimmer Scheiden is een handelsnaam van ZonFamilierechtGroep BV te Naarden.

 • Door een product van SlimmerScheiden te kopen sluit Opdrachtgever een overeenkomst voor het gebruik van de producten en/of diensten van SlimmerScheiden met ZonFamilierechtGroep BV te Naarden en verklaart u zich bekend en akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 • Indien een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden door een rechter nietig zou worden verklaard,dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van toepassing.

 

 1. De Opdracht en uitvoering daarvan

SlimmerScheiden biedt via haar website www.slimmerscheiden.nl producten en diensten aan waarmee Opdrachtgever zijn of haar scheiding beter kan voorbereiden.

SlimmerScheiden zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, binnen een redelijke termijn nadat de Opdrachtgever alle door SlimmerScheiden gevraagde gegevens heeft aangeleverd.

 

 1. Prijzen/betaling

Voor de door/namens SlimmerScheiden uit te voeren werkzaamheden is door de Opdrachtgever verschuldigd het op de website van SlimmerScheiden genoemde bedrag voor het door de Opdrachtgever afgenomen product. De op de website genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Betaling kan worden verricht overeenkomstig de op de website van SlimmerScheiden aangegeven betaalmogelijkheden.
De Opdrachtgever verklaart zich door betaling van het door hem/haar afgenomen product akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden, die van tevoren aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt door publicatie op de website van Slimmer Scheiden. Pas na betaling heeft de Opdrachtgever recht op het door hem afgenomen product en/of de door hem afgenomen dienst.

Indien de Opdrachtgever naast een product en/of dienst van SlimmerScheiden verder gebruik wenst te maken van de diensten van ZonFamilierechtGroep BV, dan gelden vanaf dat moment de Algemene Voorwaarden van die BV zoals vermeld op de website www.zonmediation.nl en de op dat moment geldende uurtarieven van mr. M.A. Zon, door haar met Opdrachtgever te communiceren.

 

 1. Inschakeling van derden

SlimmerScheiden heeft te allen tijde het recht om derden in te schakelen om bepaalde werkzaamheden zoals het opstellen van draagkrachtberekeningen ten behoeve van Klant te laten verrichten. Deze derden vallen onder de geheimhoudingsplicht van SlimmerScheiden.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever verplicht zich de door SlimmerScheiden gevraagde gegevens correct en volledig aan te leveren. Deze gegevens zullen volgens de Privacyverklaring en Cookieverklaring van SlimmerScheiden worden behandeld. Door een product van SlimmerScheiden af te nemen verklaart Opdrachtgever dat hij of zij ouder is dan 18 jaar en dat hij of zij wilsbekwaam is.

 

 1. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

SlimmerScheiden is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Opdrachtgever kan de koop niet meer ongedaan maken zodra hij of zij is begonnen met downloaden, nu daarmee digitale gegevens worden verkregen. Door op de knop Download te drukken, stemt de koper hiermee in.

De overeenkomst eindigt na het downloaden door Opdrachtgever van het door hem of haar bestelde product en/of nadat Opdrachtgever de draagkrachtberekeningen heeft ontvangen.

 

 1. Geheimhouding

Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van SlimmerScheiden verboden om de door SlimmerScheiden verstrekte stukken, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes en excel overzichten aan derden te verstrekken. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken voor eigen gebruik te printen en op te slaan.

 

 1. Overmacht

9.1 SlimmerScheiden  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SlimmerScheiden geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SlimmerScheiden niet in staat is haar verplichtingen na te komen waaronder begrepen ziekte van een medewerker van SlimmerScheiden die belast is met de uitvoering van een opdracht. SlimmerScheiden heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SlimmerScheiden haar verbintenis had moeten nakomen.
9.3 SlimmerScheiden kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.4 Voor zover SlimmerScheiden ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zal SlimmerScheiden betaling van het nog na te komen gedeelte aan Opdrachtgever retourneren als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

SlimmerScheiden zal zich in geval van overmacht inspannen om Opdrachtgever en passende alternatieve oplossing te bieden.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 SlimmerScheiden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door Opdrachtgever verkeerd, te laat of niet (compleet) aangeleverde gegevens. In dat geval blijft wel het door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag verschuldigd en heeft deze geen recht op teruggave daarvan.

10.2 De producten van SlimmerScheiden zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht en worden continu aangepast naar recente wetswijzigingen en jurisprudentie. De uitkomsten van het gebruik van deze site geven een indicatie op basis van de door Opdrachtgever zelf verstrekte gegevens en moeten nog aan de hand van stukken worden gecheckt door een in het familierecht gespecialiseerde advocaat en waar nodig aangepast en verfijnd. SlimmerScheiden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of door SlimmerScheiden ontwikkelde modellen of producten. Mocht toch aansprakelijkheid worden vastgesteld door een rechter dan wordt die beperkt tot het bedrag van de door Opdrachtgever betaalde factuur.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
11.1 SlimmerScheiden behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving ter zake intellectuele eigendom. SlimmerScheiden heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen relatie kan worden gelegd met de identiteit van Opdrachtgever en de strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever niet ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling
12.1 De klachtenprocedure van SlimmerScheiden staat voor Opdrachtgever beschreven op de website onder Niet Tevreden? SlimmerScheiden behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
12.2 Nadat de klachtenregeling is doorlopen en het geschil kan niet in onderling overleg worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschilbeslechting.

 

Artikel 13 – Geschilbeslechting
13.1 Op overeenkomsten tussen SlimmerScheiden en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De rechter in het arrondissement van de plaats waarin SlimmerScheiden is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SlimmerScheiden het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg althans met behulp van een mediator te beslechten.

 

Download de Algemene Voorwaarden als PDF bestand.